פוסטים

  Squat Clean Thrusters T&G 5-5-5-5-5 Weight Climbing   wod  5rounds For Time 16 Dumbbell Snatches 50/35lb 12 Burpees 8 Chest To Bar Time Cap 12:00 minutes notes from your coach היום בקרוספיט חיפה בחלק הראש…
Skills: Practice Handstand Hold in Pairs 5 sets x 15 sec Conditioning  EMOM x 16 minutes 2 Rope Climb 15/12 Cal Row 40 Double Unders 15 Push Ups notes from your coach היום בקרוספיט חיפה בחלק ראשון נעבוד על עמידת…
  EMOM x 10 mninutes 8 Deadlift 100/70kg 15 Wallball Shots 20/14lb wod AMRAP x 13 Min 15 Box Jump 60/50cm 20 Kettlebell Swing 24/16kg 25 Sit Ups notes from your coach  היום בקרוספיט חיפה ב2 חלקי האימון נידרש לעבוד בדופק גבוה ב…
1. EMOM x 7 Minutes 3 Power Snatch + 3 Overhead Squat Rx: 50/35kg Int: 40/30kg Beg: 20/15Kg Must be T&G 2. Conditioning For Time: 800m Run 80 Walking Lunges (body weight) 60 Russian Swing (32/24kg) 40 Chest To Bar Pull Ups 20…
gymnastic skills handstand walk progression 2. emom for 16 min 45 double unders 15 deficit ring row 25 sit up 15 push up notes from your coach היום בקרוספיט חיפה בחלק ראשון של האימון נתרגל הליכת ידיים מהבסיס ועד לשלבים מתקדמים…